ไบโอเทค เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ABIC 2009)

ไบโอเทค และคลัสเตอร์อาหารและการเกษตร สำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.  เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปี 2009 (Agricultural Biotechnology International Conference 2009 – ABIC 2009) ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการแสดงนิทรรศการผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่พร้อมเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช)  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการ   

กิจกรรมของงาน ABIC 2009 ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์น้ำ โดยมีการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญพิเศษ (Keynote Lecture) จำนวน 3 คน  การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญอื่นๆ รวมจำนวน 56 คน จาก 20 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหราชอาณาจักร อเมริกา ไทย เป็นต้น  การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 11 คน และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์จำนวน 198 เรื่อง  และมีการมอบรางวัลผลงานโปสเตอร์ดีเด่น จำนวน 6 รางวัล  โดยแบ่งเป็นรางวัลสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช จำนวน 4 รางวัล  เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ จำนวน 1 รางวัล และเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์น้ำ จำนวน 1 รางวัล 

ในการจัดงานดังกล่าว  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 550 คน จาก 31 ประเทศ นอกจากนี้มีนักวิจัยและนักศึกษาในประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์และฟังการบรรยายอีกจำนวน 35 คน มีการจัดแสดงนิทรรศการที่เป็นสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 30 คูหา จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย และจีน และการแสดงนิทรรศการผลงานจากการดำเนินงานและการสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ของ สวทช. เช่น ข้าวต้านทานโรคใบไหม้ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พลาสติกโรงเรือน ชุดตรวจโรคในพืชและสัตว์ วัคซีนสำหรับสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีการแสดงเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ปทุมมา และหงส์เหินแบบปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก 

ไบโอเทค ได้รับเลือกจากมูลนิธิด้านการประชุมนานาชาติเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ABIC Foundation) ประเทศแคนาดา ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในปี 2009 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 9 ของ ABIC Foundation และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในแถบเอเชีย  ทั้งนี้ การจัดประชุมฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  

1 ABIC2009

848FZ C-27

ABIC2

952A3 B-25 16D7E B-33
9281A B-35 45659 B-30

ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2552 

 

 
 

ข่าวสารองค์กร