โครงการ BRT จัดการประชุมวิชาการ “จากงานวิจัยพื้นฐานสู่องค์ความรู้”

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program - BRT) จัดการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13 เรื่อง “จากงานวิจัยพื้นฐานสู่องค์ความรู้” ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน

 ภายในงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้งานวิจัยพื้นฐานสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเสวนาการนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักแก่สังคม และมีนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางชีวภาพ โปสเตอร์งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพกว่า 100 เรื่อง และนิทรรศการจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ เป็นต้น ในปีนี้ทางโครงการ BRT ได้ริเริ่มจัดให้มีการประกวด “นักศึกษารุ่นหมี่บีอาร์ทีดีเด่น-BRT the star” รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการเฟ้นหานักศึกษารุ่นใหม่ที่เก่งวิชาการ มองกว้างไกล ใส่ใจเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

พร้อมกันนี้ ภายในงานทางโครงการเครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพได้จัดการประชุมวิชาการโครงการ BRN ร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพ 

BRT1
BRT2
BRT3

ในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยไบโอเทคเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้ส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและส่งผลงานเข้าประกวดด้วย โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางชีวภาพ รวม 4 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลประเภทศิลปะ สร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง "เจ็ดพันปีก่อนคริสตกาล" โดย อ.วันเชิญ โพธาเจริญ และดร.ศศิธร จินดามรกต จากห้องปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ ไบโอเทค และ ผลงานเรื่อง "จุลินทรีย์ช่วยชาติ" โดยนายชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล และ อ.วันเชิญ โพธาเจริญ จากห้องปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ ไบโอเทค
  • รางวัลประเภทอัดแน่นด้านวิชาการ ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ความเชื่อกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์" โดย นางสาวธิติยา บุญประเทือง และ นางสาวพัชราภา ปุยเงิน จากห้องปฏิบัติการราวิทยา ไบโอเทค
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง "โลกใบจิ๋ว...นิวสปีชีส์ มีประโยชน์" โดยดร.สายัณห์ สมฤทธิ์ผล จากห้องปฏิบัติการราวิทยา ไบโอเทค

2. รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รวม 2 รางวัล ได้แก่

  • ผลงานเรื่อง "Phylogenetic relationships of three selected marine ascomycetes (Carinispora, Helicascus nypae and Tirisporella beccariana) from Nypa fruticans in Thailand inferred from nuclear ribosomal DNA and protein sequences" โดยนางสาวสาทินี ซื่อตรง จากห้องปฏิบัติการ Phylogenetics ไบโอเทคและคณะ
  • ผลงานเรื่อง "Extraction of mangrove forest parameters using Airborne LiDAR for a Tsunami run-up model" โดยนางสาววาสินี ชื่นบาน จากห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศไบโอเทค

เกี่ยวกับโครงการ Biodiversity Research and Training Program (BRT)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา บุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง "โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) หรือเรียกโดยย่อว่า โครงการบีอาร์ที" เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความหลาก หลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2552 

ข่าวสารองค์กร