สสวช.ร่วมกับไบโอเทคจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน

สวทช. โดย ไบโอเทค ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สำหรับการดำเนินงานจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ว่างงานภายใต้ “โครงการต้นกล้าอาชีพ”  หลักสูตรการทำวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)  จำนวน 2 รุ่น  สำหรับการฝึกอบรมให้แก่ผู้ว่างงานจำนวน 16,200 คน  ณ จุดฝึกอบรมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 324 แห่ง  ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้

สำหรับผลการดำเนินงานในรุ่นที่ 1  ไบโอเทค และ สสวช. ได้ร่วมดำเนินการฝึกอบรมโดยมีเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย 1) การปรับวิธีคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  2) การจัดทำแผนชีวิต แผนการเงิน แผนอาชีพ และแผนสุขภาพ  และ  3) การทำวิสาหกิจชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชุมชน มีความมั่นคง ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การทำการแปรรูปและจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ย การบริหารจัดการ การจัดการทุนและการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การพัฒนางานอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการฝึกอบรม ในรุ่นที่ 2

จากผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 เป็นที่น่าพอใจ ไบโอเทค สวทช. และ สสวช. จึงได้เสนอขอขยายผลการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ณ จุดฝึกอบรมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วพื้นที่ 200 แห่ง แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 10,000 คน มีระยะเวลาฝึกอบรม 30 วัน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2552 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายรายได้ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รวมกลุ่มเรียนรู้เนื้อหาและหลักสูตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และลดความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่ด้วย

2

 

ข่าวสารองค์กร