สวทช. จับมือเอกชนตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อ วันที่20 พฤศจิกายน 2552 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับกลุ่มนิติกาญจนา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่นำเชื้อจุลินทรีย์จากการศึกษาของนักวิจัยไบโอเทค สวทช. ไปทดลองขยายการเพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม ร่วมลงทุนด้วย  ในสัญญาดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนในบริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย  

สืบเนื่องจาก ดร.วรรณพ วิเศษสงวนและคณะวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ทำการวิจัยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการหมักสำหรับใช้ในอาหารสัตว์ โดยคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์จากห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ ไบโอเทค ซึ่ง ดร.วรรณพ และคณะวิจัย ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อตั้งต้นในการผลิตอาหารสัตว์หมักชีวภาพ มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถสร้างเอนไซม์ที่สำคัญเพื่อช่วยย่อยพันธะของแป้งและโปรตีนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้  ดังนั้นเมื่อสัตว์ได้รับอาหารที่ผสมเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis จะช่วยให้สัตว์สามารถใช้อาหารได้มากขึ้น โตเร็ว แข็งแรง ทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้ยาในสัตว์ ลดการพึ่งพาอาหารเสริมชีวภาพจากต่างประเทศ 

สวทช. เห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และมุ่งหวังให้การร่วมทุนในครั้งนี้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทช.สู่ภาคอุตสาหกรรมในการบุกเบิกการผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพ ทั้งนี้การร่วมลงทุนในบริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จำกัด ได้รับการสนับสนุนการร่วมลงทุนจากศูนย์ลงทุน สวทช.ในการจัดตั้งโรงงานของบริษัทฯ เพื่อผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีจากความสามารถของนักวิจัยไทย ซึ่งโรงงานดังกล่าวพร้อมดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ปลายปี 2552 นี้ 

SP_Em

ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2552 

 

 
 

ข่าวสารองค์กร