ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Z7264 Watcharaok

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆ ถือเป็นแบบอย่างที่พึงปฏิบัติตาม ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้าเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ เพื่อรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร โดยรัฐบาลจะจัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

ศ.ดร.วัชระฯ เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และการประยุกต์ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีในด้านต่างๆ โดยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีที่ผ่านมา อาทิ ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีสำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรค และการบริการ" ซึ่งได้รับเงินทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ สาขาวิจัยการแพทย์ จาก ไบโอเทค นอกจากนี้ ศ.ดร.วัชระฯ ยังมีผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว CD4+ lymphocytes ที่ไม่ต้องใช้เครื่อง Flow Cytometer" และ "การพัฒนาชุด Immunochromatographic strip test เพื่อตรวจคัดกรองพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย" ซึ่งผลงานดังกล่าว ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำปี พ.ศ.2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติเมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) ประจำปี พ.ศ. 2552 : สาขาธุรกิจชีวภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ด้วย

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2552

 

 
 

ข่าวสารองค์กร