นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีการประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติของนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2. รางวัลผลงานวิจัย 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
 

ในปี 2553 นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติรวม 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

ANRC Awardทีมวิจัยไบโอเทคที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 ประกอบด้วย (ซ้าย-ขวา) 
ดร. เพลินพิศ ลักษณะนิล, ดร. อรประไพ  คชนันทน์, ดร. กัญญวิมว์  กีรติกร, ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ, 
นางสาวอุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา และนายรัฐพล เฉลิมโรจน์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “การตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารหลายๆ ชนิดพร้อมกันด้วยแอนติบอดีอะเรย์” โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ  ดร. อรประไพ  คชนันทน์ ดร. เพลินพิศ ลักษณะนิล ดร. กัญญวิมว์  กีรติกร นายรัฐพล เฉลิมโรจน์ และนางสาวอุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา ผลงานดังกล่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกในระดับประเทศและนานาชาติในการผลิตแอนติบอดีอะเรย์เพื่อใช้ในตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารทั้ง 3 ชนิดได้แก่ Escherichia coli O157:H7,Salmonella spp. และ Listeria monocytogenes ได้ทีละหลายๆ เชื้อพร้อมกัน โดยใช้ระบบการแสดงผลแบบการเปล่งแสงจากปฏิกิริยาทางเคมี (chemiluminescent) ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร   ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคนอลแอนติบอดี และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 รวม 3 รางวัล ประกอบด้วย

ED848 1 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “จุดกำเนิดและวิวัฒนาการของยีนในยูคาริโอตจากทรานสโปซอน” (Origin and Evolution of Eukaryotic Gene Sequences Derived from Transposable Elements) โดย ดร. จิตติมา พิริยะพงศา นักวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวสถิติและสารสนเทศ

85761 2 รางวัลวิทยานิพนธ์  ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยเชื้อ ลิชมาเนีย อเมซอนเนนซีส ให้ส่งเสริมการเกิดโรคลิชมาเนียเรื้อรัง” (Immuopathogenic Mechanisms of Non-Healing-Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania amazonensis) โดย ดร. นันท์ชญา วรรณเสน นักวิจัย จากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี

F66ED 3 รางวัลวิทยานิพนธ์  ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลไกลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโปรตีน Ohr R ในแบคทีเรีย Bacillus subtilis เมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกับ organic hydroperoxide” (Sensing of Organic Hydroperoxide by Bacillus subtilis Ohr R) โดยดร. สุมาริน ซุนสง่า นักวิจัย จากห้องปฏิบัติการวิศวกรรมจุลินทรีย์

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดให้มีการมอบรางวัลในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร