นักวิจัยไบโอเทค ได้รับรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552

Nisara News

ไบโอเทคขอแสดงความยินดีกับ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ ผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2552 (L’OREAL for Women in Science 2009) ในสาขา Life Science โดยการสนับสนุนของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 ดร. นิศรา นับเป็น “นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่” ที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและน่าสนใจจากผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ ในงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย”(Applications of Microarray Technology in Research and Development in Thailand) ปัจจุบัน ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค

ในปีล่าสุดนี้ โครงการฯ ได้คัดเลือกมอบทุนวิจัยให้แก่ “4 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่” ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การนำเทคโนโลยี ไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย” และ รศ. ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การสกัดสารสำคัญทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤตกึ่งวิกฤตและของไหลวิกฤตยวดยิ่ง” และในสาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ผศ. ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาฟิล์มพอลิแลคไทด์/ดินเหนียว นาโนคอมโพสิตเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างอ่อน” และ ผศ. ดร.จูงใจ ปั้นประณต จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากผลงานวิจัยหัวข้อ “การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา” โดยผลงานวิจัยของทั้ง 4 ท่าน ได้รับการคัดเลือกเนื่องมาจากความโดดเด่นและประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากงานวิจัย

ดร. นิศรา เป็นนักวิจัยคนที่ 6 ของไบโอเทค ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยนี้ โดยในปีที่ผ่านมามีนักวิจัยไบโอเทคที่ได้รับรางวัลก่อนหน้านี้ได้แก่ ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพานิช (2546) นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย (2548) ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (2549) ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ (2550) และ ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง (2551) ตามลำดับ

ทั้งนี้ “นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่” ทั้ง 4 ท่าน เข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ณ พระราชวังพญาไท โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานโครงการ ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด และ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการมอบทุนวิจัยทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) จำนวน 2 ทุน และ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) จำนวน 2 ทุน สำหรับสตรีวิทยาศาสตร์ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี

ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2552

 

 
 

ข่าวสารองค์กร