การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Starch Update 2009 : The 5th International Conference on Starch Technology

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “Starch Update 2009 : The 5th International Conference on Starch Technology” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการประชุมนี้จะจัดให้มีขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเสนอความก้าวหน้าและผลงานวิชาการของงานวิจัย วิทยาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง และมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังและแป้ง ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  โดยเนื้อหาของการประชุมฯ เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมบัติของแป้ง การดัดแปรและแปรรูปแป้ง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในการประชุมฯ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน จาก 20 ประเทศ เช่น เวียดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ โปแลนด์ ออสเตรเลีย จีน ไทย เป็นต้น
 

ในงานประชุมฯ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย 9 เรื่อง จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ จำนวน 9 คน เช่น Prof. Alain Buleon  ประเทศฝรั่งเศส และ Prof. Dr. Bruce R. Hamaker  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 26 เรื่อง การบรรยายโดยภาคเอกชน (Industrial presentation) 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท Genencor (Wuxi) bio-products Co.,Ltd. บริษัท National Starch and Chemical (Thailand) Limited และบริษัท Novozymes Malaysia Sdn. Bhd. โปรแกรมทัศนศึกษา โดยจัดเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษ ณ บริษัท Advance Agro Public Co., Ltd. ซึ่งในกระบวนการผลิตกระดาษนั้นจะต้องมีการใช้แป้งดัดแปรในกระบวนการผลิตด้วย นอกจากนี้ยังมีรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น แบ่งเป็น 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานดีเด่นภาคบรรยายแก่ผู้ได้รับรางวัลจากประเทศเวียดนาม และผลงานดีเด่นภาคโปสเตอร์แก่ผู้ได้รับรางวัลจากประเทศไทย

Starch1

Starch2

ประกาศเมื่อ  6 ตุลาคม 52

 

 
 

ข่าวสารองค์กร