ไบโอเทค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ National Center for Agricultural Utilization Research (NCAUR) สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมาไบโอเทค ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับNational Center for Agricultural Utilization Research (NCAUR) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการเกษตรแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of AgricultureหรือUSDA) ระยะเวลา 5 ปี (31 สิงหาคม 2552 – 30 สิงหาคม 2557)

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมวิจัยในการค้นคว้าหา กลุ่มเอนไซม์ชนิดใหม่ที่จะช่วยย่อยหรือเปลี่ยนสภาพของสาร alternanซึ่งเป็นโพลิแซคคาไรด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น การนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสารให้ความหวานที่มี glycemic indexต่ำ โดยคัดกรองหาเอนไซม์จากคลังข้อมูลยีนหรือ metagenomic libraries ของ ไบโอเทคที่เตรียมจากสภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีการที่พัฒนาโดย NCAUR โดยข้อมูลและเอนไซม์ใหม่ที่จะได้จากการวิจัยร่วมกันนี้จะถือเป็นของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป

ความร่วมมือดังกล่าว มีหัวหน้าโครงการ คือ Dr. Joseph Richหัวหน้ากลุ่มนักวิจัย BioproductsและBiocatalysisของศูนย์ NCAUR และ ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทค โดย Dr. Rich ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ไบโอเทค ได้พบปะหารือกับนักวิจัย และบรรยายแนะนำผลงานวิจัยเรื่อง “Improving Biocatalysts for the Production of Biofuels and Chemicals from Lignocellulosic Feedstocks” ด้วย

48C6B P1030109

ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2552

ข่าวสารองค์กร