ไบโอเทคเปิดตัว 3 หน่วยวิจัยใหม่

ไบโอเทค ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยใหม่ 3 หน่วย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค  โดยหน่วยวิจัยใหม่ทั้ง 3 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร   หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และหน่วยวิจัยโมเลกุลทางการแพทย์ โดยมีผู้อำนวยการหน่วยวิจัยดังนี้

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

wannopดร.วรรณพ วิเศษสงวน เริ่มทำงานที่ไบโอเทคในปี พ.ศ. 2537  ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน สเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2542  งานวิจัยของ ดร. วรรณพมุ่งเน้นด้านชีวเคมีของอาหาร โดยเฉพาะการศึกษาโปรตีนและเอนไซม์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของอาหาร มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติกว่า 150 เรื่อง

ดร.วรรณพ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2546 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัลทะกุจิ ประจำปี พ.ศ. 2548 ประเภทนักวิจัยดีเด่นในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และในปี พ.ศ. 2549 ทีมวิจัยของ ดร.วรรณพ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  ปัจจุบัน ดร.วรรณพ เป็นสมาชิก ของ Institute of Food Technologist (IFT) และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

Sirawutดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล จากมหาวิทยาลัยเสตอร์ลิง (University of Stirling) ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับไบโอเทค ในปี พ.ศ. 2539  งานวิจัยของ ดร. ศิราวุธเน้นการพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ   ซึ่งผลงานวิจัยกว่า 80 ชิ้นของ ดร.ศิราวุธได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  นอกจากนี้ ดร.ศิราวุธยังเป็นหนึ่งในบอร์ดบรรณาธิการของวารสารระดับสากลมากกว่า 20 ฉบับ อาทิเช่น Developmental and Comparative Immunology และ Advances in Molecular Medicine เป็นต้น

ดร.ศิราวุธ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในปี พ.ศ. 2543 และนักเทคโนโลยีดีเด่น ในปี พ.ศ. 2546 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี พ.ศ. 2544  ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายและการศึกษาพันธุกรรมในกุ้งกุลาดำ ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ ดร.ศิราวุธ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2547 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย  รวมทั้งได้รับทุนวิจัยจากองค์กรส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน ดร.ศิราวุธ เป็นสมาชิกของ The Fisheries Society of British Isles (FSBI) และ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยชีวโมเลกุลทางการแพทย์

Dr._Sumaleeดร.สุมาลี  กำจรวงศ์ไพศาล  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี จากการการทำงานวิจัยด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรีย  เมื่อ พ.ศ. 2537 จากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2539 โดย ดร.สุมาลี มีความสนใจงานวิจัยด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรีย   ชีวเคมีและจีโนมิกส์เชิงหน้าที่ของเชื้อมาลาเรีย ซึ่งผลงานวิจัยกว่า 40 ชิ้นของ ดร.สุมาลีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งมีผลงานสามชิ้นที่ได้รับการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2547 ดร.สุมาลี ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทงานวิจัยดีเด่น โดยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2548 ดร.สุมาลีเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลทุนวิจัย Howard Hughes ของ Howard Hughes Medical Institute (HHMI) รางวัลของสถาบันการแพทย์ของสหรัฐ ที่มอบให้กับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรนี้ ไบโอเทคจึงมีหน่วยวิจัยที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 5 หน่วย (โดยมีหน่วยวิจัยเดิมสองหน่วยวิจัย คือ สถาบันจีโนม และหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ) และหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมตามมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับรายชื่อหน่วยวิจัยของไบโอเทค และหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วม สามารถค้นหาได้ที่เว็บเพจhttps://www.biotec.or.th/TH/index.php/research/research-unit

ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2553

 
 

ข่าวสารองค์กร