ไบโอเทคร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยด้านการผลิตโคนม“งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2553”

12

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2553” อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2553 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตร อีกทั้งเพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการแก่เกษตรและผู้สนใจ รวมทั้งรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

3

โอกาสนี้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับโปรแกรมวิจัยพัฒนาพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการผลิตโคนม โดย ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้ถวายรายงานผลงานทางวิชาการที่ช่วยสนับสนุนการเลี้ยงโคของเกษตรกรไทย อาทิ การพัฒนาโคฟรีบราห์ การทดสอบศักยภาพผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ การตรวจการตั้งท้องของโคนม การคัดเพศตัวอ่อนโคนมก่อนการย้ายฝาก การวัดคุณภาพเนื้อด้วยการตรวจดีเอ็นเอ และการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค รวมถึงการแจกจ่ายท่อนพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร เป็นต้น

ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2553

ข่าวสารองค์กร