ไบโอเทค สวทช. ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมจธ. เพื่อการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ การผลิตวัคซีน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการแพทย์ และสารออกฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ การผลิตวัคซีน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการแพทย์ และสารออกฤทธิ์ทางยา ระหว่าง สวทช. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยพิธีลงนามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 18

ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของ 3 หน่วยงาน กล่าวคือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีกิจกรรมการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบและกรรมวิธีการผลิตวัคซีนหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนโรคเอดส์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกชนิดที่ผลิตจาก cell-culture วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนโรคมือเท้าปาก Enterovirus 71 ประกอบกับ ไบโอเทค สวทช. และ มจธ. ได้ร่วมจัดสร้างโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical cGMP Pilot Plant) สำหรับการผลิตยาชีววัตถุเพื่อการทดสอบทางคลินิกได้ โดยจะเริ่มทดสอบการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบหน่วยแรกได้ในเดือนมีนาคม 2554 โดยโรงงานตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจะจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียนด้วย เพื่อประสานความเชื่อมโยงการดำเนินงานให้เป็นคลัสเตอร์ที่รวมทั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาและโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม ไว้ในพื้นที่เดียวกัน อันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านชุดทดสอบตรวจโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยทางชีวสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนต่างๆสำหรับทดสอบในมนุษย์ ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2553

ข่าวสารองค์กร