ไบโอเทค ร่วมมือกับ ปตท. และมหาวิทยาลัยร่วมจัดตั้งเครือข่ายวิจัยพลังงานจากสาหร่ายขนาดเล็ก

 

group_PTT

รศ.ดร. สุวิทย์ เตีย  รองผู้อำนวยการไบโอเทค (ขวาสุด) และ นายณัฐชาติ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมพิธีลงนามความร่วมมือวิจัยพลังงานจากสาหร่ายขนาดเล็กแห่งประเทศไทย  

จากผลการวิจัยทั่วโลกเป็นที่ยอมรับกันว่า สาหร่ายขนาดเล็กมีศักยภาพในการผลิตน้ำมัน หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสูงมาก โดยอาจมีผลผลิตสูงกว่าพืชน้ำมันเชิงพาณิชย์อื่นๆ อาทิ ปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง ดอกทานตะวัน ฯลฯ แต่เนื่องจากการนำสาหร่ายขนาดเล็กมาใช้ในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงมีต้นทุนสูง จึงจำเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไบโอเทค สวทช. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยพลังงานจากสาหร่ายขนาดเล็กของประเทศไทย เพื่อเป็นวัตถุดิบแหล่งใหม่สำหรับพลังงานชีวภาพประเทศ จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบใหม่สำหรับพลังงานชีวภาพของประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ อาคาร สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสำรวจ เก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อการผลิตเป็นพลังงานชีวภาพ ตลอดจนการวิจัย พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว และสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์คัดเลือก ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ จนถึงการผลิต และศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2553

 

ข่าวสารองค์กร