โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากโครงการเกษตรอาหารกลางวันแบบบูรณาการ

IMG_1873

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (Science in Rural Schools: SiRS) ได้ริเริ่ม “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากโครงการเกษตรอาหารกลางวันแบบบูรณาการ สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ที่ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของนักเรียนและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากโครงการเกษตรอาหารกลางวันแบบบูรณาการฯ จัดอบรมให้กับครูจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สกลนคร และพังงา จำนวน 31 โรงเรียน ซึ่งเน้นพัฒนาความสามารถของครูในการจัดทำหลักสูตร แผนการสอนที่เชื่อมโยงกับโครงการเกษตรอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในพื้นที่ และพัฒนาความสามารถของครูในการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์จากโครงการเกษตรอาหารกลางวัน รูปแบบการอบรมเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองในการทำเกษตรกรรม และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากฐานกิจกรรมในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้การอบรมครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย จัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษาดูงานที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาด้วย

s1 s2
s3 s5

ประกาศเมื่อ 4 มิถุนายน 2553

ข่าวสารองค์กร