โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่

6225D_Z2E65_550IMG_2500_exposure1

โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเจ้าชายอากิฌิโนโนมิยา ฟูมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องความเชื่อของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ในเรื่องวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน ซึ่งเจ้าชายอากิฌิโนฯทรงมีความสนพระทัยอยู่

เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศไทยในปี 2546 เจ้าชายอากิฌิโนฯได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการวิจัย “Human-Chicken Multi-Relationships Research Project” หรือ HCMR และมีชื่อภาษาไทยว่า“โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่” ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆของประเทศไทย จากไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย เข้าร่วมศึกษาวิจัยในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยตลอด

โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเจ้าชายอากิฌิโนโนมิยา ฟูมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องความเชื่อของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ในเรื่องวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน ซึ่งเจ้าชายอากิฌิโนฯทรงมีความสนพระทัยอยู่

การวางแผนวิจัยครั้งแรกเริ่มในปี 2546 การนี้เจ้าชายอากิฌิโนฯ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมหารือระหว่างนักวิจัยญี่ปุ่นและคณะนักวิจัยฝ่ายไทย เพื่อสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง และไก่ป่าในประเทศไทยโดยกำหนดพื้นที่ศึกษาในหมู่บ้านของจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการว่าไก่ป่ามีกำเนิดมาจากอาณาบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทย จีน และลาว การศึกษาแบ่งแนวทางวิจัยเป็น 4 ด้าน คือ มนุษยศาสตร์ ชีววิทยาและนิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ในปี 2548 และ 2549 เจ้าชายอากิฌิโนฯ ได้เสด็จลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อศึกษาและสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยพระองค์เอง

ปัจจุบันนักวิจัยทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการวิจัยจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และจากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว คณะผู้บริหารโครงการวิจัย HCMR จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ “พหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูประถัมภ์โดยได้รวบรวมผลงานดีเด่นของโครงการจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “Chickens and Humans in Thailand: Their Multiple Relationships and Domestication” การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมพร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมดำเนินการวิจัยจนสำเร็จ

2DB97_book00318

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2553

 
 

ข่าวสารองค์กร