สวทช.จัดการประชุมประจำปี

สวทช. ได้จัดการประชุมประจำปี 2553 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลก (Science and Technology for our Society and Planet)” ระหว่างวันที่วันที่ 28-31 มีนาคม 2553 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ

 

HRH_1

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2553

nac_group nac_1 nac_g1 nac_g3 nac_g4 nac_g2

 
การประชุมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีนี้เน้นเรื่องบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและของโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช บรรยายในหัวข้อ การรับมือกับภาวะโลกร้อน: นโยบายประเทศไทย โดยส่วนของนิทรรศการมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อโลกสีเขียว โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1: นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซนที่ 2: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อโลกและสังคม โซนที่ 3: การถ่ายทอดเทคโนโลยี โซนที่ 4: ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา โโซนที่ 5: ความร่วมมือและบริการของ สวทช. นอกจากนี้ สวทช.ยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจเพื่อเผยแพร่ผลงานของ สวทช. ที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงสาธารณ ประโยชน์และเชิงพาณิชย์

Presentatio2

นอกจากนี้ ไบโอเทคยังได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยขึ้น สำหรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงาน NAC 2010 ได้สัมผัสกับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ตลอดถึงการปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยไบโอเทค เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเทคโนโลยี และนำไปสู่การร่วมมือกับไบโอเทคในอนาคต โดยมีผู้เยี่ยมชมจากภาคเอกชนกว่า 40 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2553

ข่าวสารองค์กร