สวทช. ร่วมมือวิชาการกับ อย. ด้านการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในประเทศ

5 เมษายน 2553 ณ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ โดยมี ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายแพทย์นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประธานในพิธี การบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระหว่างสองหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมสนับสนุนงานวิชาการด้านการประเมินความปลอดภัยฯ ของประเทศไทย ทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบหรือมาตรการกำกับดูแล รวมถึงการพัฒนาด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยมาแล้วระดับหนึ่งจากประเทศผู้ผลิต

ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีนโยบายอย่างชัดเจนในการห้ามเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการพาณิชย์ แต่มีการอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพด และถั่วเหลืองมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งของคนและสัตว์ ซึ่งในแต่ละปี อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดจากต่างประเทศในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลือง ซึ่งทั่วโลกมีการปลูกถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 3 ใน 4 ของพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองทั้งหมด 562 ล้านไร่ ดังนั้นการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่จึงถือเป็นมาตรการหนึ่ง ที่ประเทศไทยนำมาปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคภายในประเทศ

และในฐานะ สวทช. เป็นหน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและบุคลากร มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรม รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศ จึงเห็นว่าความร่วมมือทางวิชาการกับ อย. ในเรื่องการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมนโยบายความปลอดภัยอาหาร และเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศทั้งในส่วนบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าว รวมถึงการกำกับดูแลที่มีระบบและมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายแพทย์นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยกำกับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. กำกับดูแลรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบให้ทันสมัย มีการเฝ้าระวังกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณา ให้มีความถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย แต่ปัจจุบันมีปัจจัยที่มีความหลากหลาย ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งต้องมีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวด มีความโปร่งใส สอดคล้องและทัดเทียมกับสากล และต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขาในการพิจารณาความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการสร้างภาคีเครือข่ายทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างฐานความรู้ การดำเนินการ ที่ผ่านมาสำหรับการดูแลความปลอดภัยสำหรับอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นั้น อย.ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสวทช.มาโดยตลอด ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการให้คำปรึกษาสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคในการกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง ทั้งด้านบุคคลากร การบริหารจัดการความเสี่ยง การศึกษาวิจัยรองรับความปลอดภัยอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

เอกสาร Press Release

Group_Pic

ประกาศเมื่อ 5 เมษายน 2553

ข่าวสารองค์กร