สวทช. ร่วมกับ 8 องค์กร ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรมในการจัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์

ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2553 สวทช. ร่วมกับ 8 องค์กร จัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย การแปรรูปข้าว การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์งานวิจัยเกี่ยวกับข้าวในระดับชาติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน และการประชุมจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยในปี 2555 สวทช. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมฯ

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”  และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายรัฐกับการวิจัยข้าวไทย” โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวมาโดยตลอด เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ 60 ล้านไร่ ชาวนา 3 ล้านกว่าครอบครัว ที่สำคัญประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับนโยบายครั้งใหญ่ โดยเน้นการสร้างหลักประกันรายได้ แทนการแทรกแซงราคาหรือรับจำนำข้าว และเร่งรัดเรื่องสวัสดิการชาวนา เพื่อให้เกษตรกรทุกภาคส่วนมีทางเลือกในกองทุนเงินออมแห่งชาติ ทั้งนี้ในระดับนโยบายภาพรวมรัฐบาลได้มีการผลักดันอย่างเต็มที่ แต่ความสำเร็จทั้งหมดของข้าวไทยจำเป็นต้องเกิดจากความเชื่อมโยงของเครือข่าย การบูรณาการและการสร้างเอกภาพงานวิจัยได้อย่างแท้จริง เพราะประเทศไทยมีศักยภาพพื้นฐานของข้าวไทย ประกอบกับศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย    สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นคงของประเทศทางด้านอาหาร ความหลากหลายได้โดยสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_6127

 การจัดประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 วัน แต่ละวันประกอบด้วยการบรรยาย ปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชาการ ได้แก่ กลุ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์  การปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว โภชนาการข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าว งานวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น และงานวิจัยเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตชาวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือในการทำนา เช่น เครื่องดำนา เครื่องพ่นหว่านเมล็ด เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก อุปกรณ์งานวิจัยข้าวใหม่ ๆ ตลอดจนการจำหน่ายข้าวพันธุ์พิเศษ ทั้งข้าวพื้นเมืองและข้าวปรับปรุงรวมทั้งนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเป็นต้น

 องค์กรร่วม 9 องค์กรในการะจัดประชุมนี้ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แห่งชาติ (สวทช.) 

 DSC_1169 

(ซ้าย - ขวา) รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวไบโอเทค,  Dr. Robert S. Zeigler ผอ. สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ, ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพรมบรมราชูปถัมภ์, ดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผอ. สวทช.

ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2553 

 
 

ข่าวสารองค์กร