รางวัลสิปปนนท์ สำหรับผู้ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุดของประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์

 

sippanon_group

กองทุนศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้ร่วมกันจัดงานมอบ “รางวัลสิปปนนท์” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 ณ วังสวนผักกาด พญาไท กรุงเทพ โดยมีดร. อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวปาฐกถาเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

รางวัลสิปปนนท์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่ทำคะแนนสูงของประเทศในการทดสอบ O-NET สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างรากฐานและความก้าวหน้าให้กับแวดวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยโดยเป็นไปตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลสิปปนนท์รวม 3 คน ประกอบด้วย

รางวัลผู้ทำคะแนนทดสอบ O-NET ในสาขาวิทยาศาสตร์สูงสุด 1 รางวัล คือ 

นายณัฐวัฒน์  ลีฬหะกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลผู้ทำคะแนนทดสอบ O-NET ในสาขาวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล      

นายทรงพล  ตั้งจิตวิบูลย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นางสาวณัฐวดี  เลิศธนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เกี่ยวกับกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์    เกตุทัต

กองทุน “ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์    เกตุทัต” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการได้แก่ ประการแรกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา สังคม และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประการที่สอง เพื่อเป็นการเชิดชูสัญลักษณ์แห่งความรู้   คู่คุณธรรม ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้ยึดมั่นมาตลอดการดำเนินชีวิต และประการสุดท้าย เพื่อเป็นการริเริ่มกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้มเข็ง ให้กับวงการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2549     ตลอดการดำเนินชีวิต ถือเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน

ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2553

ข่าวสารองค์กร