ผลงานวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัล Excellent Paper Award for Overseas Researchers 2010

ผลงานวิจัยของนักวิจัยไบโอเทคเรื่อง Simultaneous non-thermal saccharification of cassava pulp by multi-enzyme activity and ethanol fermentation by Candida tropicalis  ได้รับเลือกเป็น JBB Excellent Paper Award for Overseas Researchers 2010 โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศญี่ปุ่น (The Society for Biotechnology, Japan)
 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการย่อยมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยใช้มัลติเอนไซม์จากรา Aspergillus niger BCC 17849 โดยไม่ต้องผ่านการใช้ความร้อนในขั้นตอน gelatinization และ liquefaction มัลติเอนไซม์ที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย เซลลูเลส เพคติเนส และเฮมิเซลลูเลส โดยกระบวนการย่อยด้วยมัลติเอนไซม์นี้ได้นำไปใช้กับการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียว (Simultaneous Saccharification and Fermentation - SSF) ด้วยยีสต์ Candida tropicalis BCC7755  กระบวนการย่อยด้วยมัลติเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสารเพิ่มมูลค่าชนิดต่างๆ จากมันสำปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัล JBB Excellent Paper Award for Overseas Researchers 2010 คัดเลือกจากผลงานตีพิมพ์โดยนักวิจัยนอกประเทศญี่ปุ่นในวารสาร Journal of Bioscience and Bioengineering ในรอบปี 2009 (พ.ศ. 2552)

คณะนักวิจัยไบโอเทคที่ร่วมตีพิมพ์บทความนี้ ประกอบด้วย นายอุกฤษฏ์  รัตนโฉมศรี ดร. สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์  ดร. ลิลี่  เอื้อวิไลจิตร  ดร. วีระวัฒน์  แช่มปรีดา ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Bioscience and Bioengineering ปี 2009 ฉบับที่ 107(5) หน้าที่ 488-493

           85B91_5503

จากซ้าย: ดร. ลิลี่  เอื้อวิไลจิตร  ดร. สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์  นายอุกฤษฏ์  รัตนโฉมศรี   และดร. วีระวัฒน์  แช่มปรีดา

ประกาศเมื่อ 3 สิงหาคม 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร