ผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยไบโอเทค ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของ A-IMBN Research

ผลงานวิจัยเรื่อง “The Chloroplast Genome Sequence of Mungbean (Vigna radiata) Determined by High-throughput Pyrosequencing: Structural Organization and Phylogenetic Relationships” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร DNA Research (2010) ฉบับที่ 17 หน้าที่ 11-22 (impact factor 2009 = 4.917) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น highlight ของ A-IMBN Research

dr.chokeผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นของดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม  สถาบันจีโนม และคณะ ประกอบด้วยนางดวงใจ แสงสระคู นางสาวจันทิมา ชาญประเสริฐ นางสาวทิพวัลย์ อยู่ชา นางสาวนุกูล จอมชัย และ ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ถั่วเขียว (Vigna radiata) นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศ จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยทางด้านจีโนมของถั่วเขียวนั้นยังมีความล้าหลังกว่าพืชตระกูลถั่วอื่นๆ คณะนักวิจัย ห้องปฏิบัติการ Genomic Research ของสถาบันจีโนม ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลย 454 Pyrosequencing ในการศึกษาจีโนมและระบบคลอโรพลาสต์จีโนมของถั่วเขียว จากการทำ Shotgun genome sequencing ของจีโนมถั่วเขียว ซึ่งมีขนาดประมาณ 500 ล้านเบส ทำให้ได้ฐานข้อมูลคลอโรพลาสต์จีโนมของถั่วเขียวที่สมบูรณ์ ซึ่งนับเป็นวิธีใหม่ในการถอดรหัสจีโนมคลอโรพลาสต์ของพืชที่ได้ผลสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็ว งานวิจัยดังกล่าว เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านการหาลำดับเบสในการตอบโจทย์งานวิจัยด้านพืช ซึ่งองค์ความรู้ของคลอโรพลาสต์จีโนมทำให้ทราบถึงยีนที่มีอยู่บนคลอโรพลาสต์จีโนมของถั่วเขียว โครงสร้างของจีโนมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพืชในกลุ่ม Phaseolinae นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการฯ มีแผนการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปศึกษาต่อยอดในการศึกษากลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนในคลอโรพลาสต์จีโนมของถั่วเขียวต่อ

 

dr._choke_imbn
ดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม สถาบันจีโนม

ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2553

 
 

ข่าวสารองค์กร