ประเทศไทยเข้าร่วมจัดกิจกรรม ในงาน BIO International Convention 2010

ไบโอเทค ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เข้าร่วมแสดงนิทรรศการประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน BIO International Convention 2010 (BIO 2010) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2553 ณ เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติเห็นถึงศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงด้านธุรกิจและผลตอบแทนที่จะได้รับในการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย โดยนำเสนอนิทรรศการใน 2 ส่วนหลักคือ การแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาในหัวข้อ “Thailand: Toward Green Country with Green Technology” เพื่อนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยด้านความหลากหลายของพืชพลังงาน ความก้าวหน้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความพร้อมในการเป็นฐานการทำงานวิจัย และการแสดงข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้ว

ทั้งนี้ในงานดังกล่าว ไบโอเทค เป็น 1 ใน 22 ประเทศ (และเป็น 1 ใน 5 ของประเทศในแถบเอเชีย) ที่ได้รับเลือกจากผู้จัดฯ ให้จัดสัมมนา เรื่อง “A Thai-U.S. Joint Venture: Antibody Array - The Future Screening Method for Food Safety” ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของรูปแบบความร่วมมือที่ ไบโอเทค สามารถดำเนินความร่วมมือ โดยการยกตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของงานวิจัยร่วมระหว่าง ไบโอเทค และบริษัทเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เปิดตัวหนังสือ Life Sciences in Thailand ในงานดังกล่าวด้วย หนังสือดังกล่าวเป็น supplement ที่จัดทำโดยสำนักพิมพ์ The Scientist โดยมี ไบโอเทค และหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนอีก 10 หน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหนังสือฯ โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การวิจัย และภาคธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีด้านเทคโนโลยี ชีวภาพของประเทศไทย โดยได้แจกหนังสือฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน BIO 2010 ประมาณ 20,000 ฉบับ และได้ส่งไปยัง subscriber พร้อมกับวารสาร The Scientist ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553 จำนวน 57,000 รายชื่อทั่วโลกด้วย

งาน BIO 2010 เป็นงานสัมมนาและการแสดงนิทรรศการด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงและผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ผู้บริหารบริษัทเอกชน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก งานดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมหลักคือ การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพใน 17 สาขารวม 125 การบรรยาย การจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่กว่า 16,700 ตารางเมตรรวม 491 บูธนิทรรศการ และการหารือทางธุรกิจ ซึ่งมีการบรรยายแนะนำบริษัท 190 บริษัท และการจับคู่ทางธุรกิจรวม 17,100 คู่หารือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 15,322 คนจาก 65 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ มีผู้เข้าเยี่ยมชม Thailand Pavilion จำนวน 839 คน

2 5
hold_group 3
4 6
7 10
11 12

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร