นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี

verawat_cropดร. วีระวัฒน์  แช่มปรีดา  หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทคได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัยในการศึกษาเอนไซม์ที่มีศักยภาพจากแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ในประเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผลงานที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเมตาจีโนมิก เพื่อการค้นหาเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเอนไซม์ในกลุ่มย่อยสลายชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสด้วยการค้นหายีนจาก metagenomic library ซึ่งเป็นตัวแทนความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในธรรมชาติได้อย่างสูงสุด  และการศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรสภาพชีวมวล โดยทำการพัฒนากระบวนการปรับสภาพชีวมวลและเอนไซม์ในการเปลี่ยนชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเป็นน้ำตาลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีเพิ่มมูลค่าจากชีวมวลทางการเกษตรที่มีศักยภาพของประเทศ

ดร.วีระวัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาชีวเคมี) จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนจาก สวทช. เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาอณูพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี ที่อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร ด้วยทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และทุนจากบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย ดร.วีระวัฒน์เริ่มปฏิบัติงานที่ไบโอเทค ในปี 2546 ในตำแหน่งนักวิจัยปัจจุบันเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีที่มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นอกจากดร.วีระวัฒน์แล้ว ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อีก 5 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.เครือวัลย์  จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ดร.บรรจง บุญชม ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4. ผศ.ดร. สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศูนย์นาโนเทค

นอกจากนี้ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณามอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2553 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.) นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการพบสารต้านไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในปอดของมนุษย์ ซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ดื้อต่อสานนี้มากกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั่วไป 2.) นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องกลไกลการเกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคนิ่วในไต โรคฉี่หนู เป็นต้น ซึ่งอาจนำมาสู่การค้นพบตัวบ่งชี้โรค (Biomarkers) ที่ทำให้การวินิจฉัยโรครวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

verawat_and_group

แถวยืน: นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2553 (จากซ้าย) ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ ผศ.ดร. สอาด ริยะจันทร์ ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย ดร. วีระวัฒน์  แช่มปรีดา ดร.เครือวัลย์  จันทร์แก้ว และดร.บรรจง บุญชมแถวนั่ง: นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2553 (จากซ้าย) นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล และนพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด

อนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553” ณ ไบเทค บางนา

verawat_hold
verawat_nstda_crop biotec_verawat

ประกาศเมื่อ 5 สิงหาคม 2553

 
 

ข่าวสารองค์กร