นักวิจัยไบโอเทคได้รับทุน Endeavour Executive Awards จากรัฐบาลออสเตรเลีย

Nipaดร. นิภา โชคสัจจะวาที นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลออสเตรเลียให้เป็นผู้รับรางวัลทุนการศึกษา Endeavour Executive Awards ประจำปี 2553 เพื่อไปศึกษาด้านการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี Predictive Microbiology ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Principle and advanced application of predictive modeling for construction of quantitative risk assessment model of Salmonella sp. in chicken” ณ University of Tasmania ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 4 เดือน (10 พฤษภาคม - 6 สิงหาคม 2553) ทั้งนี้ ดร. นิภาจะได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2 คนคือ Assoc. Prof. Tom Ross และ Prof. Mark Tamplin, Tasmanian Institute of Agricultural Science, University of Tasmania ซึ่งความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาวิธีการเพื่อประเมินความเสี่ยงของเชื้อก่อโรคในอาหารชนิดต่างๆ ต่อไป

ดร. นิภา ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจากเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับรางวัล Endeavour Executive Awards

รางวัล Endeavour Executive Awards เป็นโครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างออสเตรเลียกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ และการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อการศึกษาวิจัย หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพ ณ ประเทศออสเตรเลียในหลากหลายสาขา โดยในปีนี้ประเทศไทยมีผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนดังกล่าวจำนวน 19 คน โดยแต่ละคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกันไป และเลือกไปศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย

ประกาศเมื่อ 3 มีนาคม 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร