นักวิจัยไบโอเทค ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (Global Young Academy)

logo_YoungFrame

nitsara_LAB2ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยห้องปฏิบัติการ ไมโครอะเรย์แบบครบวงจร หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค ได้รับการเสนอชื่อจากมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ให้เป็นตัวแทน Young Outstanding Scientist ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม IAP Conference of Young Leaders in STI – 2008 ณ เมือง Tianjin ประเทศจีน เมื่อเดือนกันยายน 2551 และ ดร.นิศรา ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ InterAcademy Panel (IAP) on International Issues ให้เป็น 1 ใน 43 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) Annual Meeting of the New Champions 2008 “Summer Davos” in Asia ที่จัดขึ้นร่วมกันในครั้งนั้น เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ทำงานเพื่อสังคม และในปีต่อมา ดร.นิศรา ได้รับเชิญจาก IAP ให้เข้าร่วมประชุมเดียวกันอีกครั้ง ณ เมือง Dalian ประเทศจีน ในฐานะ 1 ใน 7 นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงรุ่นเยาว์

จากการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม ได้เสนอให้มีการก่อตั้งองค์กรที่รวมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำรุ่นเยาว์ทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์และนำวิทยาศาสตร์มาตอบความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง กระตุ้นให้เยาวชนสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่อาชีพนี้ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก่อตั้ง The Global Young Scientists Academy ขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เมือง Berlin ประเทศเยอรมัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากหลากหลายสาขาวิชา ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่สังคม และสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งภายหลังได้ใช้ชื่อว่า The Global Young Academy (GYA) โดย ดร.นิศราฯ และ Prof.Dr.Gregory Weiss จาก University of California, Irvine ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานก่อตั้งร่วมกัน (https://globalyoungacademy.org/) และได้ร่วมกับสมาชิกอีก 5 คน เขียนบทความเรื่อง "Empowering Young Scientists" ตีพิมพ์ในวารสาร Science

ปัจจุบัน GYA มีสมาชิกที่มีศักยภาพกว่า 100 คนจากมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อทำงานให้สังคม โดยมีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายสมาชิกให้ได้ 200 คนในอนาคต

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร