กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวต้นแบบเครื่องมือตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 23 กันยายน 2553 : ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าติดตามผลการทำงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงวิทย์ฯ ในด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทน ล่าสุดได้เปิดตัวต้นแบบเครื่องมือตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง ที่มีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศและมีความเหมาะสมกับการใช้งาน เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ข้อมูลจากกรมประมงระบุว่า กุ้งเป็นสินค้าประมงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย มีผลผลิตถึงปีละ 5.0-5.5 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 28 ของผลผลิตโลก โดยผลผลิตกว่าร้อยละ90 ของประเทศไทย เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งในรูปของกุ้งแช่เย็น แช่แข็งและกุ้งแปรรูป อุตสาหกรรมกุ้งเป็นที่จับตามองของหลายๆ ฝ่าย เนื่องจากเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่เข้าสู่ระบบธุรกิจครบวงจร ผลดำเนินการในแต่ละปีสามารถนำเม็ดเงินเข้าประเทศปีละเกือบแสนล้านบาท แต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย คือการเกิดโรคระบาด ซึ่งโรคที่สำคัญและก่อให้เกิดการสูญเสียมากที่สุดคือโรคที่เกิดจากไวรัส ไม่เพียงแต่การระบาดของไวรัสในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเท่านั้น แม้แต่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน ไวรัสที่สำคัญคือไวรัสโรคทอร่าและไวรัสตัวแดงดวงขาว ซึ่งสาเหตุการระบาดของไวรัสเหล่านี้เกิดจากการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ที่ติดเชื้อไวรัส การใช้ลูกกุ้งที่ติดเชื้อ และการมีพาหะที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อเลี้ยง

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี2553 ว่าล่าสุดกระทรวงวิทย์ฯ โดย ทีมนักวิจัยจากเนคเทคและไบโอเทค ได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และผลิตน้ำยาสำหรับเทคนิค LAMP ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งได้ในระยะเวลา 30 นาที ตรวจวัดได้เร็วกว่าอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมราคาอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีราคาถูกกว่า สามารถพกพาได้สะดวก ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ค่าใช้จ่ายน้อย และสะดวกในการใช้ในภาคสนาม ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯจะส่งเสริมให้ใช้ในอุตสาหกรรมกุ้งต่อไป หากมีการผลิตเครื่องมือนี้ภายในประเทศจะช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือตรวจวัดที่มีคุณสมบัติเหมือนกันได้ประมาณ 150 ล้านบาท/ต่อปี ซึ่งคาดว่าเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้งสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสในกุ้งและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ช่วยให้เกษตรกรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดราคาแพงจากต่างประเทศมีทางเลือก

เครื่องตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งที่ใช้เทคนิค LAMP หรือ Loop-mediated isothermal amplification การทำงานของเครื่องเริ่มจากส่วนควบคุมอุณหภูมิที่สามารถโปรแกรมอุณหภูมิได้โดยจะควบคุมอุณหภูมิของสารละลาย ในสารละลายนี้จะมีตัวอย่าง DNA ของกุ้งที่ต้องการตรวจสอบบรรจุอยู่ในหลอดทดลองโปร่งแสง ปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 63 °C เป็นเวลา 30 นาที เมื่อสารละลายอยู่ในอุณหภูมิที่ต้องการแล้ว ส่วนต่อไปก็คือส่วนตรวจวัดความขุ่นของสารละลายก็จะทำงานโดยการยิงแสงสีแดงจากหลอด LED ซึ่งเป็นแสงหาซื้อง่ายและมีราคาถูก แสงจะถูกยิงผ่านสารละลายมาตกกระทบตัวรับแสงโดยปริมาณแสงที่ตกกระทบนี้จะขึ้นอยู่กับความขุ่นของสารละลาย ถ้าสารละลายมีความขุ่นเกิดขึ้นแสดงว่าตัวอย่าง DNA ของกุ้งติดโรค ทีมนักวิจัยที่ร่วมกันพัฒนาประกอบด้วย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์, นายอัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์, นายถนอม โลมาส จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค รับผิดชอบในส่วนการวิจัยพัฒนาเครื่องมืออิล็กทรอนิกส์ และ ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย , นายวันเสด็จ เจริญรัมย์, นางสาวธีรนาฏ พุทธวิบูลย์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค รับผิดชอบในส่วนผลิตน้ำยาสำหรับเทคนิค LAMP ซึงอุปกรณ์ชุดนี้มีราคาอยู่ที่ 100,000 บาท

nectec_1 nectec2
nectec_3 nectec_4

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2553

 
 

ข่าวสารองค์กร