กรมสุขภาพจิตมอบข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปของคนไทยให้ไบโอเทคเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลจีโนม

ตามที่สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและเภสัชพันธุกรรมของโรคซึมเศร้าในคนไทย” ด้วยการเก็บข้อมูลและตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่ไม่ป่วย มาตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน RIKEN ประเทศญี่ปุ่น ในการใช้เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิป (Single nucleotide polymorphism: SNP) เพื่อค้นหาปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้าในคนไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
snp_somvong

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค (ขวา) รับมอบข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปของคนไทยจากนพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต (ซ้าย)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ได้ส่งมอบข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปของคนไทยให้กับสถาบันจีโนม ไบโอเทคจัดเก็บผ่านระบบฐานข้อมูลจีโนม เพื่อรวบรวมไว้บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยซึ่งนักวิจัยสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ผ่านทางเวบไซต์ https://www.biotec.or.th/thaisnp ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปของคนไทยนี้ เมื่อรวมกับฐานข้อมูลที่สถาบันจีโนมจัดเก็บอยู่ก่อนแล้ว สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงพันธุกรรมของคนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยด้านระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ และพันธุศาสตร์ประชากร อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านโรคพันธุกรรม การตรวจสอบเชื้อชาติในแง่กฎหมาย การตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล การตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การตรวจสอบประสิทธิผลของการใช้ยา และการตรวจสอบการแพ้ยาในอนาคตได้

snp_group_2313 ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีวสถิติและชีวสารสนเทศ สถาบันจีโนม (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค (ที่ 3 จากซ้าย) และนายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ที่ 4 จากซ้าย)

ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2553

 

 
 

ข่าวสารองค์กร