3 นักวิจัยไบโอเทค รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)

โดยมี 3 นักวิจัยจาก ไบโอเทค และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้งซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้

 
 

6AEE8_Aj_Ancha

ศ.ดร. อัญชลี  ทัศนาขจร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา “ด้านทางด้านอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ในกุ้ง”ที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาด้านโรคและพันธุกรรมในกุ้ง โดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและการศึกษาวิจัยด้านจีโนม

ดร. ปิติ อ่ำพายัพ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา “การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของหอยเป๋าอื้อเขตร้อน Haliotis asinine ในประเทศไทย”โดยมี รศ. ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา “การศึกษาการแสดงออกและหน้าที่ของ Microplitis demoltior bracovirus ikB-LIKE Gene family” วิทยานิพนธ์ของ University of Georgia โดยมี Prof. Dr. Michael Stand จาก The University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ

IMG_3480re_1 Hong1
ดร. ปิติ อ่ำพายัพ ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล

 

ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2553

 
 

 

ข่าวสารองค์กร