ไบโอเทค เร่งสร้างความสามารถคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)

FZ195_topbar_new2

ด้วยประสบการณ์และความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส่งผลให้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินโครงการ “การเสริมสร้างขีดความสามารถคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน” โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2554

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional  Biosafety Committee – IBC) คือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมภายในแต่ละหน่วยงาน โดยในปัจจุบันมีคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 35 แห่ง ทั้งนี้ IBC ส่วนใหญ่ยังมีความพร้อมและความเข้มแข็งไม่เท่าเทียมกัน ไบโอเทค ในฐานะศูนย์แห่งชาติที่มีบทบาทหน้าที่สร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ และดำเนินงานเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – TBC) จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องเสริมสร้างศักยภาพของ IBC ไบโอเทค ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานภาพ และมาตรการสร้างความสามารถของ IBC ผ่านการใช้เครื่องมือในการประเมินสถาณการณ์ ที่เรียกว่าการทำ SWOT analysis โดยประมวลและสังเคราะห์ผลในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เห็นภาพรวมของประเทศ และเพื่อให้ได้มาตรการในการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของคณะกรรมการฯ ที่มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับร่าง พรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ

ทั้งนี้ มาตรการสร้างความสามารถที่สำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ ได้แก่ การเพิ่มทักษะความสามารถให้กับ IBC ในการประเมินโครงการและห้องปฏิบัติการ โดยการจัดการฝึกอบรมให้กับ IBC ต่างๆ ดังนั้น กิจกรรมในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถจึงประกอบด้วยการร่วมมือกับ IBC แม่ข่าย (node) ในการจัดฝึกอบรมการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับ IBC ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ภาคกลาง จ.กรุงเทพฯ และภาคใต้ จ.สงขลา โดยการดำเนินงานภายในระยะเวลา 7 เดือนนี้ มีเป้าหมายให้ IBC มีความเข้าใจและมีทักษะการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2554

 

 
 

ข่าวสารองค์กร