ไบโอเทค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ World Data Centre for Microorganisms (WDCM) ส่งเสริมความร่วมมือด้านข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

clip_image001

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ World Data Centre for Microorganisms (WDCM) ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ที่ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศจีน โดย Dr. Juncai Ma ผู้อำนวยการ World Data Centre for Microorganisms (WDCM) เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี Dr. Philippe Desmeth ประธาน World Federation for Culture Collections (WFCC) เป็นพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมและสิทธิ์การใช้ทรัพยากรชีวภาพและข้อมูล รวมถึงแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงานต่อไป

ไบโอเทคเชิญ Dr. Juncai Ma และ Dr. Philippe Desmeth มาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2554 เพื่อให้คำแนะนำด้านการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล การจัดทำระบบการรับเข้าและจำหน่ายจุลินทรีย์ตามกฏระเบียบของไทยที่สอดคล้องกับนานาชาติ และเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญสำหรับการจัดตั้ง Biological Resource Center (BRC) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายในปี 2556 ตลอดจนการสร้างร่วมมือในการพัฒนาการจัดการข้อมูลจุลินทรีย์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต

ในการมาเยือนครั้งนี้ ไบโอเทคได้จัดสัมมนาสำหรับนักวิจัยจากเครือข่ายศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย (TNCC) ประกอบด้วย ศูนย์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ได้รับฟังข้อมูล WFCC OECD guidelines การก่อตั้ง BRC และ WDCM รวมทั้ง MIRCEN และเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย ที่ วว. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

WWW WW

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร