ไบโอเทค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Soon Chun Hyang University ประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ไบโอเทค และ Soon Chun Hyang University (SCH University) ประเทศเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การความร่วมมือในการทำวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือนี้ ไบโอเทคจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาจาก SCH University โดยหลักสูตรฝึกอบรมนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกเทคนิควิจัยในห้องปฏิบัติการ และการทัศนศึกษาดูงานในโรงงานและบริษัทเอกชน โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

_MG_8670

นักศึกษาจำนวน 20 คน จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ จะเข้าร่วมหลักสูตรที่ไบโอเทคในระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2554

_MG_8684 _MG_8689

ระกาศเมื่อ 10 มกราคม 2554

 

 
 

ข่าวสารองค์กร