ไบโอเทค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Long-Term Preservation and Management of Microbial Resources with Agricultural Importance

ไบโอเทค ร่วมกับ Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) National Institute of Molecular Biology and Biotechnology (BIOTECH) NITE Biological Resource Center (NBRC) Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) และ World Data Centre for Microorganisms (WDCM) โดยทุกหน่วยงานเป็นสมาชิกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอเซียนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรีย์) อย่างยั่งยืน หรือ Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources (ACM) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Long-Term  Preservation and Management of Microbial Resources with Agricultural Importance” ขึ้น ระหว่าง วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง Lecture room 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เข้าร่วมอบรมในการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาวและการควบคุมคุณภาพของจุลินทรีย์ที่เก็บรักษาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไป เนื่องจากจุลินทรีย์ถือเป็นทรัพยากรทางชีวภาพที่สำคัญ และในปัจจุบันได้การนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังนั้น การเก็บรักษจุลินทรีย์ให้สามารถคงคุณสมบัติสำคัญไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาว ต้องมีวิธีจัดการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม

การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยในส่วนของภาคบรรยายได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงานร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ หน่วยงาน NBRC ประเทศญี่ปุ่น KRIBB ประเทศเกาหลี BIOTECH ประเทศฟิลิปปินส์ WDCM ประเทศจีน นักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนักวิจัยไบโอเทค

GroupACM
ACMLecture Lab3
LabACM ACMLAB1

ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2554

 

 
 

ข่าวสารองค์กร