ไบโอเทค จัดประชุมงานวิจัยด้านโลหะหนักและสารเคมีตกค้าง ระหว่างนักวิทยาศาสตร์จีนและไทย

ไบโอเทค และ สวทช. ร่วมกับ Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences (ISSCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop on Soil and Tissue Analysis for Heavy Metal ขึ้นในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 127 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยด้านโลหะหนักและสารเคมีตกค้าง ระหว่างนักวิทยาศาสตร์จีนและไทย ซึ่งมีนักวิจัย อาจารย์และนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐฯ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 30 คน

และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมระหว่างนักวิจัยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2553 ซึ่งในครั้งนั้น ผู้บริหาร สวทช. นำคณะนักวิจัยจากไบโอเทค มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ISSCAS ประเทศจีน ด้วยทุนสนับสนุนภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน (Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation) ครั้งที่ 19

นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืชของไบโอเทค ได้มีความร่วมมือกับ Hunan Agricultural University ประเทศจีน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรอบความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน (Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศของไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

E9ZAA_280187 67DF2_Picture_187
  8A822_Picture_195  

ประกาศเมื่อ 2 มีนาคม 2554

 

 

 
 

ข่าวสารองค์กร