ไบโอเทค กับ บทบาทความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม

ไบโอเทค ได้รับความไว้วางใจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการ การศึกษาสถานภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรมไทย เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพประชาชน และบุคลากรในโรงงาน ทั้งนี้ ผลที่ได้จากโครงการฯ จะทำให้ทราบถึงประเภทต่างๆของโรงงานที่มีการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม และสามารถสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำคู่มือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับโรงงานในแต่ละประเภท โดยโครงการนี้ มีระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน (15 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2554)

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นไปอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยา เวชภัณฑ์สำหรับมนุษย์และสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมฟอกย้อม และอุตสาหกรรมกระดาษ องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัย มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรม ปี 2529 เพื่อให้แต่ละประเทศมีแนวทางในการปฏิบัติที่รัดกุมในการควบคุมการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม โดยแนวทางดังกล่าวนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งได้มีการจัดทำกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการควบคุม ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น

สำหรับประเทศไทย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อควบคุมการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงในระดับอุตสาหกรรม โครงการนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับอุตสาหกรรมหรือที่จะมีการใช้ในอนาคต ได้มีการเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแลการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ferss

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร