เจ้าชายอากิฌิโนแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประชุมโครงการพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่

ข่าวสารองค์กร