หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2010/2011

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2010/2011 มีเป้าหมายในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านไบโอเทค เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย จัดทำโดย บริษัท กรีนเวิลด์พับลิเคชั่น จำกัด และ บริษัท มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทั้งนี้ ได้ทำการรวบรวมบริษัทและองค์กร เช่น Betagro Group, i+MED Laboratories Co., Ltd., Microinnovate Co., Ltd. และ PTT Chemical Plc. ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ รวมทั้งนำนวัตกรรมไปสู่ตลาดของประเทศไทยและอนาคตได้ นอกจากนี้จะได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่จะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ ในประเทศไทยได้ และในส่วนท้ายเล่มจะเป็นการรวบรวมบริษัทด้านไบโอเทค บริษัทจัดหาสิ่งของ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านไบโอเทค สามารถ Download หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2010/2011 ได้ที่ https://www.biotechthailand.com/ สั่งซื้อในรูปแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ email://compose.mail.yahoo.com/?To=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(103, 139, 39); font-size: 13px;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Click ที่รูปภาพ เพื่อ Download บทบรรณาธิการ

Biotech_Guide_2010-11

ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2554

ข่าวสารองค์กร