รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมไบโอเทค

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมไบโอเทค โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และคณะผู้บริหารไบโอเทคให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ดร. วีระชัยมีความสนใจเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและคอลเลคชั่นราทำลายแมลง (insect-pathogenic fungi) ในการนำชมกิจกรรมงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพนี้ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ดร. ศศิธร จินดามรกฏ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ และดร. เจนนิเฟอร์ เหลืองสะอาด หัวหน้าห้องปฏิบัติการราวิทยา ร่วมอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมงานวิจัยความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการสำรวจและศึกษาราทำลายแมลง พร้อมกันนี้ได้นำเยี่ยมชมตัวอย่างจุลินทรีย์ ตัวอย่างแห้งราแมลง เครื่องมืออุปกรณ์ของคลังเก็บจุลินทรีย์ 

ไบโอเทคทำการสำรวจความหลายหลายของราแมลงในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2537 พบราแมลงเป็นจำนวนมาก ราหลายชนิดเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลก ปัจจุบันไบโอเทคมีคอลเลคชั่นเชื้อราแมลงที่มีความหลากชนิดมากที่สุดในโลก ซึ่งมีการเก็บรักษาไว้ทั้งในรูปแบบตัวอย่างแห้งที่ BIOTEC Bangkok Herbarium และรูปแบบเชื้อบริสุทธิ์ที่ธนาคารจุลินทรีย์ (BIOTEC Culture Collection) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์ในอนาคต

DSC_2339 DSC_2374
DSC64 DSC97
DSC_2378 DSC_2383
DSC353 DS3371

 

ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2554

ข่าวสารองค์กร