พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ประจำปี 2554

Flags

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ไบโอเทค จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ประจำปี 2554 โดยในปีนี้ มีนักวิจัยจำนวน 12 คน จาก 7 ประเทศเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ฟิจิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับประเทศภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก มีเป้าหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถทางด้านวิจัยและพัฒนา สำหรับประเทศกำลังพัฒนา และผลักดันให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคต่อไป โดยได้ออกแบบกิจกรรมให้เป็นลักษณะของการทำงานจริงบนพื้นฐานของการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยพี่เลี้ยงไบโอเทค

โครงการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรขั้นสูง โดยภายในระยะเวลา 3 เดือน นักวิจัยจากหลักสูตรพื้นฐานจำนวน 10 คน จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องเทคนิคพื้นฐานในขอบเขตของงานวิจัยที่แตกต่างกัน เช่น เทคโนโลยีทางด้านพืช เทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม และชีววิทยาโมเลกุลด้านกุ้ง รวมถึงเทคโนโลยีศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ สำหรับหลักสูตรขั้นสูง มีนักวิจัย 2 คน ที่จะได้รับการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 6 เดือน

นอกจากการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และสถาบันวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.biotec.or.th/EN/index.php/international-collaboration/hrd-program

HRD2011-GroupPhoto

ประกาศเมื่อ 5 กรกฎาคม 2554

 

 
 

ข่าวสารองค์กร