บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ใน Chemistry World

pmm-person-52-0508

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 นิตยสารต่างประเทศ Chemistry World จัดพิมพ์โดย the Royal Society of Chemistry (RSC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ข่าวสารด้านธุรกิจนานาชาติ และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐในประเทศต่างๆ ตีพิมพ์เป็นวารสารและบริการข้อมูลบนเวบไซต์ ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค

บทสัมภาษณ์กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่ ประสบการณ์ความท้าทายในการช่วยแก้ปัญหาหลักของประเทศไทย ครั้งเมื่อได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนาคตของวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย การผลักดันวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลไทย รวมถึงที่มาของการศึกษาและความสนใจด้านมาลาเรีย ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ ศ. ดร. ยงยุทธ ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็คือ “การที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย และความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานวิจัยมาจนปัจจุบัน” 

 “ตั้งแต่เรียนด้านปฏิกิริยาเอนไซม์ ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและได้กลับมาที่ประเทศไทย พบว่าในสมัยนั้น การศึกษาและความเข้าใจด้านเอนไซม์ยังไม่แพร่หลายนัก ความตั้งใจคือใช้ประสบการณ์ที่เรียนมาทางด้านนี้ช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ซึ่งก็คือ โรคมาลาเรีย โดยศึกษาทางด้านเคมีและชีวเคมี ทำความเข้าใจวงจรชีวิตและกระบวนการของปรสิต เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนายาใหม่ เริ่มมีการตั้งกลุ่มวิจัยในด้านนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา” ศ. ดร. ยงยุทธ ให้สัมภาษณ์ในประเด็นของความสนใจด้านมาลาเรีย

 สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://www.rsc.org/chemistryworld/News/2011/December/15121101.asp

 ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2554

ข่าวสารองค์กร