น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน”

 

 thayasirin

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.น่าน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอพระราชทาน พระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อพระราชทานให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.น่าน ที่มีพื้นที่ให้นักเรียนปลูกข้าว และขอน้อมเกล้าฯ ถวายข้าวเปลือกต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” จำนวน 3,000 กิโลกรัม เพื่อพระราชทานให้แก่ธนาคารข้าวศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน สำหรับเป็นกองทุนให้เกษตรกรได้กู้ยืมไปบริโภค ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จ.น่าน ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “พันธุ์ธัญสิริน” เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ให้ต้านทานโรคไหม้ และยังคงมีลักษณะอื่นๆ เช่น ความหอมและคุณภาพหุงต้มเหมือนพันธุ์ กข6 เดิม และในปี 2551-2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิเช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ องค์การบริหารส่วนตำบล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี “พันธุ์ธัญสิริน” ให้กับเกษตรกรนำร่อง จ.น่าน จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่ โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและพันธุ์ขยายด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่านติดตามตรวจสอบคุณภาพของแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และให้คำแนะนำในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี ตั้งแต่ปี 2551 – 2553 มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 410 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 1,174 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 905,186 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท พันธุ์ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากเกษตรกร เนื่องจากมีความต้านทานโรคไหม้ ต้นไม่หักล้ม ให้ผลผลิตสูง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ปลูกในฤดูถัดไป และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่งพันธุ์ดังกล่าวได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ข้าวจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า “ธัญสิริน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวสารองค์กร