นักวิจัยไบโอเทครับรางวัล The Meritorious Service Award

sissades3ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ สถาบันจีโนม ไบโอเทค ได้รับรางวัล The Meritorious Service Award จากงานประชุม 10th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (InCoB) - 1st ISCB-Asia Joint conference 2011  ซึ่งเป็นการจัดโดย Asia-Pacific Bioinformatics Network (APBioNet)  และ International Society for Computational Biology (ISCB) จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2554 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

The Meritorious Service Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ได้ทำงานใน APBioNet และสนับสนุนงานวิจัย และการศึกษาทางด้าน Bioinformatics ผ่านกิจกรรมของ APBioNet อาทิ งานประชุมวิชาการ The International Conference on Bioinformatics (InCoB) ที่จัดขึ้นทุกปี

โดย ดร. ศิษเฎศ ได้ทำงานร่วมกับ APBioNet มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในการเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country Liaison) ของประเทศไทยในด้านวิชาการ และในปี 2553 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของ APBioNet ให้ทำหน้าที่เป็น Executive Committee (2554-2556)

นอกจากนี้ ดร. ศิษเฎศ ยังทำหน้าที่เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการบริหารจัดการ (Organizing Committee) ของงานประชุม InCoB 2012 ซึ่งเป็นการจัดประชุมอย่างเป็นทางการของ APBioNet โดยในประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้จัดงานประชุมดังกล่าวใน เดือน ตุลาคม 2555

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2555

 
 

ข่าวสารองค์กร