นักวิจัยไบโอเทค ได้รับทุนวิจัย Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) จาก The European Union FP7

Nitsara_lab

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค ได้รับทุนวิจัย Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) จาก The European Union FP7 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อปฏิบัติงานวิจัย เรื่อง “Pathfinder - Rapid and Reliable Detection of Foodborne Pathogens by Employing Multiplexing Biosensor Technology” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง ไบโอเทค และ Queen’s University โครงการนี้ศึกษาถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน ไบโอเซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเป็นพิษของอาหาร เนื่องจากในแต่ละปีอาหารเป็นพิษ มีผลกระทบกับประชากรหลายล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ดร. นิศรา จะนำความเชี่ยวชาญทางด้านไมโครอะเรย์ พร้อมทั้งเป็นผู้นำทีมนักวิทยาศาสตร์ ณ Queen’s University Belfast สหราชอาณาจักร โดยทำงานร่วมกับ Professor Chris Elliott ผู้อำนวยการ Institute of Agri-Food and Land Use Queen's University Belfast ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านความก้าวหน้าของการวินิจฉัยโรค

ภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าว ดร. นิศรา จะไปปฏิบัติงาน ณ Queen’s University Belfast สหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556 และปฏิบัติงานวิจัย ณ ไบโอเทค เป็นระยะเวลา 1 ปี ทุนวิจัย Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) เป็นทุนวิจัยที่ให้กับนักวิจัยแนวหน้าของประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป เพื่อทำงานวิจัยในประเทศของสหภาพยุโรปเป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทุนดังกล่าวจะคัดเลือกนักวิจัยที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม มีโครงการวิจัยที่ดี และมีหน่วยงานในประเทศของสหภาพยุโรปที่รับการเข้าปฏิบัติงานของนักวิจัย ทั้งนี้ ทุนวิจัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการวิจัย

ประกาศเมื่อ 9 พฤษภาคม 2554

ข่าวสารองค์กร