นักวิจัยไบโอเทค ได้รับทุน TDR Career Development Fellowship for Research จากองค์การอนามัยโลก (WHO)

DarinKongดร. ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ได้รับทุน Career Development Fellowship for Research จากโปรแกรมพิเศษเพื่อวิจัยและฝึกอบรมด้านโรคเขตร้อน (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, TDR) ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

สำหรับงานวิจัยที่ได้รับทุนนี้ ดร. ดารินทร์ จะร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพการทำวิจัย วาระที่มุ่งเน้น ตลอดจนการสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ  โดยข้อมูลการการศึกษาและวิเคราะห์นี้ จะจัดเป็นรายงานผนวกในรายงาน 2 ฉบับ ได้แก่ รายงาน "Thematic Reference Group Report on Innovation and Technology for Health Interventions for Infectious Diseases of Poverty" และ รายงาน "Global Report on Health Research for Infectious Diseases of Poverty"

ดร. ดารินทร์ ได้รับปริญญาเอกด้านจุลชีววิทยา และ ระบบภูมิคุ้มกันวิทยา จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์  และ ปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ มีประสบการณ์ด้านมาลาเรียในสถาบันการศึกษา องค์กรทางทหาร และหน่วยงานรัฐบาล ทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย

ข้อมูลโปรแกรมพิเศษเพื่อวิจัยและฝึกอบรมด้านโรคเขตร้อน (TDR)                                                             

โปรแกรมพิเศษเพื่อวิจัยและฝึกอบรมด้านโรคเขตร้อน (TDR) เป็นโปรแกรมนานาชาติเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยการริเริ่มขององค์การอนามัยโลก และมีองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และธนาคารโลก (World Bank) ร่วมให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนากลไกในการควบคุมโรคเมืองร้อนและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเมืองร้อนในประเทศที่ถูกคุกคามจากโรคดังกล่าว

ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร