นักวิจัย ไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

IMG_8369

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นฯ แถลงเปิดตัวนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

IMG_8548 IMG_8357

ในปีนี้ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มี 2 รางวัล ได้แก่ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ     ไมโครอะเรย์แบบครบวงจร หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ไบโอเทค สวทช. จากผลงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตไมโครอะเรย์ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่แอนติบอดีไมโครอะเรย์ (Antibody microarray) ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาชุดตรวจการก่อโรคในอาหารและในเมล็ดพันธุ์ ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการตรวจ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสินค้าส่งออกที่มาจากประเทศไทยในตลาดโลก และ ดีเอ็นเอไมโครอะไรย์ (DNA microarray) ของกุ้งกุลาดำซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อนำมาใช้ฟื้นฟูและปรับปรุงอุตสาหกรรมการเลี้ยงและส่งออกกุ้งกุลาดำ โดยงานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารส่งออกและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอย่างมาก สำหรับรางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่อีกหนึ่งรางวัล ได้แก่ ผศ.ดร. อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพี

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมนักวิจัยจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล “โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” และ ดร. เกรียงไกร สุขแสนไกรศร วิศวกรใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ที่ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พัฒนาพลังงานทางเลือก “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล และเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ”

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว 

ประกาศเมื่อ 6 ตุลาคม 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร