นักวิจัย ไบโอเทค ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

 

loreal02

ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน  นักวิจัยจาก หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค หนึ่งในนักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหัวข้อ “การศึกษาชีววิทยาโมเลกุลกุ้ง ด้วยเทคนิคยีสต์ทูไฮบริด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมของความเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของโปรตีนในระบบของกุ้ง และระบบของไวรัส ด้วยวิธียีสต์ทูไฮบริด (Yeast two-hybrid assay) ซึ่งเมื่อมีการจับกันระหว่างโปรตีนทั้งสองชนิดที่ทดสอบในเซลล์ยีสต์ ยีสต์จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้า และใช้เทคนิคทางชีวเคมีในการตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน และเพื่อให้การศึกษาเป็นอย่างครอบคลุม ดร. แสงจันทร์ ได้ศึกษาใน 3 มุมมอง ได้แก่ 1. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนของกุ้งและไวรัส 2. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนของกุ้ง และ 3. การปฏิสัมพัน์ระหว่างโปรตีนของไวรัสเอง โดยวางแผนจะสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน (Protein interaction network) ของไวรัสตัวแดงดวงขาว ซึ่งจะเป็นงานวิจัยแรกของวงการวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนของไวรัสที่ก่อโรคในกุ้ง

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อมูลจากการศึกษานี้ จะเป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อยอดไปสู่กลยุทธ์ในการกำจัด หรือยับยั้งไวรัส เพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง พร้อมทั้งน่าจะใช้เป็นโมเดลศึกษาโรคไวรัสในสัตว์น้ำชนิดอื่นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้ง และส่งผลดีต่อภาคธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

สำหรับในปีนี้ นอกจาก ดร. แสงจันทร์ นักวิจัยจากไบโอเทคแล้ว ยังมีนักวิจัยสตรีอีก 3 ท่านที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยนี้ ได้แก่ ดร. พญ. ณฐินี จินาวัฒน์ จากสำนักงานวิจัยวิชาการ และนวัตกรรม คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “การศึกษาความเกี่ยวข้องของปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) บนโครโมโซมกับโรคทางพันธุกรรมโดยใช้ Genome-wide SNP array” ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัยจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บกักชนิดไขมันเพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยา อาหาร และการเกษตร” และ ผศ. ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ จากวิทยาลัยปิโตรเลียม และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การพัฒนาวัสดุรูพรุนเพื่อการดักจับโลหะหนัก หรือดักจับก๊าซในบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ำ และอาหาร และการสังเคราะห์ดินเหนียวนาโนแบบรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์เพื่อการเตรียมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถดูดจับก๊าซเอธิลีน และเป็นตัวตรวจวัดทางแสง (ลำดับรูปจาก ซ้าย - ขวา)

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (L’oreal – UNESCO Award For Woman in Science) เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2545 ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการมอบทุนวิจัยทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน สำหรับสาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) จำนวน 2 ทุน และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) จำนวน 2 ทุน สำหรับนักวิจัยที่มีอายุ ระหว่าง 25-40 ปีเป็นประจำทุกปี

ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2554

ข่าวสารองค์กร