นักวิจัย ไบโอเทค ได้รับทุนรางวัล UNESCO MAB Young Scientist Awards

jariyaดร. จริยา สากยโรจน์ นักวิจัยและทีมนักวิจัย ห้องปฏิบัติการราวิทยา หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ สำรวจราทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ จ.นครศรีธรรมราช ได้สำรวจพบลักษณะของ ต้นตะบูนขาว ที่มีลักษณะโคนเน่า ลำต้นกลวง เป็นโพรง ยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง จึงเป็นที่มาของงานวิจัย เรื่อง “Butt rot disease in Thailand’s mangroves” ได้รับรางวัล Young Scientists Awards จากโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and Biosphere Programme: MAB) ประจำปี 2554 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่า  ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

จากการลงสำรวจพื้นที่จริง ด้วยการเก็บข้อมูล เก็บตัวอย่าง เพื่อศึกษาสัดส่วนของการเกิดโรค ดร. จริยา และทีม พบเชื้อรา 2-3 กลุ่ม ที่น่าจะเป็นชนิดใหม่ของโลก และคาดว่าเป็นสาเหตุของรอยแผล ที่โคนลำต้นของต้นตะบูนขาว และคาดว่าจะเป็นสาเหตุของอาการดังกล่าว จึงเก็บตัวอย่างมาศึกษาในห้องปฏิบัติการ

โรคโคนเน่า เป็นปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของป่าชายเลนในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศน์ทางทะเล และทำลายทรัพยากรชีวภาพ งานวิจัยนี้ถือเป็นการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาของโรคโคนเน่า ซึ่งพบบริเวณป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานข้อมูลของราทะเลในประเทศ และนับว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนและเป็นการอนุรักษณ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่ามหาศาลของประเทศไทย

work Taboon_forest

โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก (Man and Biosphere Programme: MAB) ได้มอบทุนรางวัล Young Scientists Awards ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1989 จำนวนปีละ 10 ทุน จำนวนเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยทางด้านระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีข้อกำหนดให้นักวิจัยทำงานวิจัยในพื้นที่สงวนชีวมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่กำหนดของยูเนสโก

 

ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร