จากข้าวหอมชลสิทธิ์ สู่ข้าวถุงแบรนด์อ่อนหวาน บันไดขั้นแรกของ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน และไม่ไวต่อช่วงแสง โดยการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าว IR57514 มีคุณสมบัติทนต่อน้ำท่วมฉับพลันกับสายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนทนน้ำท่วมและคุณภาพการหุงต้มในการคัดเลือก ทำให้มีคุณลักษณะเด่น ได้แก่ มีกลิ่นหอม ไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ทนอยู่ใต้น้ำได้นาน 2-3 สัปดาห์ และมีผลผลิตข้าวเปลือก 800 กิโลกรัมต่อไร่

เขตพื้นที่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในทุก ๆ ปี เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ ถูกใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลบากจากภาคเหนือไม่ให้เข้าท่วมกรุงเทพฯ หรือที่เรียกว่า “พื้นที่แก้มลิง” ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณนั้น เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกร คือ ทำนา ซึ่งนิยมปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลกเป็นหลัก แต่ข้าวพันธุ์พิษณุโลกไม่ทนต่อสภาวะน้ำท่วมขัง ทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อประสบกับภาวะน้ำท่วม

ด้วยตระหนักถึงปัญหานี้ และประกอบกับการพัฒนาข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันขึ้น ไบโอเทค จึงได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์หอมชลสิทธิ์ให้เกษตรกรในชุมชนผักไห่จำนวน 2 ตันและดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชนให้ชุมชนผักไห่ ตั้งแต่ มกราคม 2553 เป็นต้นมา โดยส่งนักวิจัยและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ การเตรียม การปลูก รวมถึงคำแนะนำอื่นๆ เช่น แนวทางการผลิตข้าวอินทรีย์ และเข้าติดตามในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมแปลงนา และให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรเป็นระยะ แกนหลักในการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ คือ หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว และทำงานร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,900 ราย

จากการทดสอบปลูกรอบแรก เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพของข้าว ได้แก่ การติดเมล็ดดี รวงสวย การเจริญเติบโตเร็ว การแตกกอดี สหกรณ์ฯ จึงผลักดันให้สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ และส่งเสริมให้ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคเป็นข้าวปลอดภัย GAP โดยอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร และจัดหาปัจจัยการผลิตคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร และสหกรณ์ฯ ได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์ข้าวสารหอมชลสิทธิ์เมื่อเดือนกันยายน 2553

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด ส่งผลให้สหกรณ์ฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ ตามโครงการสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (Creative CO-OP) ซึ่งจัดโดย 5 หน่วยงานร่วม มีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือน มกราคม 2554 ซึ่งภายใต้โครงการนี้ สหกรณ์ฯได้รับการอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งผลให้สหกรณ์ฯ จัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวสารพันธุ์หอมชลสิทธิ์ขึ้นใหม่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน”

ข้าวหอมชลสิทธิ์ แบรนด์ “อ่อนหวาน” ผลิตและจัดจำหน่ายโดย สหกรณ์การเกษตรกรผักไห่ จำกัด ในราคา 2 กิโลกรัม 95 บาท และ 5 กิโลกรัม 220 บาท สนใจสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ โทร. 0-3539-1167 ทั้งนี้ นอกจากเราจะได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพแล้ว ยังถือว่าได้ช่วยเกษตรกรที่เสียสละรับน้ำ รับความเดือนร้อนให้กับชาว กทม. ในทุกๆปีอีกด้วย

rice
f_rice

ประกาศเมื่อ 4 สิงหาคม 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร