คำไว้อาลัย ดร.รุจ วัลยะเสวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการไบโอเทค

 

DSCF17172225-horz81

ดร. รุจ  วัลยะเสวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการไบโอเทค เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 

ดร. รุจ เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจุลชีวิทยา จาก Oregon State University สหรัฐอเมริกา ในปี 2534 และได้ทุนทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกที่ National Institute of Biotechnology ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 2 ปี  โดยเริ่มปฏิบัติงานเป็นนักวิจัยไบโอเทค สวทช. ตั้งแต่ปี 2536

 

ดร. รุจ เป็นนักวิจัยรุ่นบุกเบิกและเป็นกำลังสำคัญของไบโอเทคในการพัฒนาและผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารตั้งเเต่เริ่มต้น ดร. รุจ มีความเชี่ยวชาญงานการศึกษาวิจัยจุลินทรีย์ประเภทแลคติกแอซิดแบคทีเรีย โดยเป็นผู้ที่ให้ความสนใจทั้งในการศึกษาวิจัยพื้นฐานของกลไกทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์ในการหมักอาหาร  และด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ดร. รุจ มุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเเละยกระดับมาตรฐานอาหารหมัก รวมทั้งด้านการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณในอาหาร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 ดร. รุจ ได้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า มีผลกระทบต่อการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับอาหารหมักประเภทเนื้อสัตว์ เช่น แหนม ซึ่งได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ผลิตเชิงพานิชย์ ผลงานวิจัยที่ต่อเนื่องในสาขานี้ ทำให้ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ไบโอเทค ได้รับรางวัลกลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2549 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์   นอกจากนี้ ผลการวิจัยการประเมินความเสี่ยงของสารฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์น้ำปลา ทำให้คณะกรรมการวิชาการโคเด็กซ์สาขาสัตว์น้ำยอมรับข้อมูลจากการวิจัยของประเทศไทยและปรับค่ามาตรฐานสารฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์น้ำปลาให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำปลาของไทย        

ความเชี่ยวชาญของดร. รุจ เป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ดังเช่นการดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Chairman, ASEAN Sub Committee on Food Science and Technology) ในปี 2551-2554 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพอาหาร (Food Biosafety Expert) ในโครงการ Strengthening Capacity and Regional Cooperation in Advanced Agricultural Science and Technology in the Greater Mekong Subregion โดยการสนับสนุนของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ระหว่างปี  2548-2550

ในด้านการบริหาร ดร.รุจ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง   รองผู้อำนวยการไบโอเทค เเละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการไบโอเทค ในตำเเหน่งสุดท้าย  การจากไปของ ดร.รุจ วัลยะเสวี ในครั้งนี้ นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณูปการต่อ ไบโอเทค สวทช. และวงการเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารของไทย

  

ประกาศเมื่อ  10 มกราคม 2554

 

ข่าวสารองค์กร