ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Starch Update 2011

starch

ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Starch Update 2011: The 6th International Conference on Starch Technology ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 2554 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์กรุงเทพฯ จัดโดย ไบโอเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานประชุมวิชาการนานาชาตินี้ จัดให้มีขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าและผลงานวิชาการของนักวิจัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับมันสำปะหลังและแป้ง อาทิ ข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.biotec.or.th/starchupdate2011

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2554

 
 

ข่าวสารองค์กร