การผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพ จากการร่วมทุนสู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 54 ไบโอเทค ต้อนรับ กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าของ บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด จำนวนกว่า 100 แห่ง เพื่อแนะนำให้ลูกค้าได้รู้จักไบโอเทค และรับทราบถึงงานวิจัยเบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักชีวภาพ ที่ ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ บริษัท ไมโครอินโนเวต ทั้งนี้ ได้ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ขบวนการผลิต และความแตกต่างของเชื้อ” โดย ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด (หรือ ในชื่อเดิม บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ์ จำกัด) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง สวทช. และเอกชน ดำเนินการโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์อาหารสัตว์หมักชีวภาพ บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโลยีการผลิตอาหารเสริมชีวภาพแบบหมักและสิทธิ์การใช้เชื้อจุลินทรีย์  ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมชีวภาพแบบหมักนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ดร. วรรณพ วิเศษสงวน และทีม เป็นการหมักโดยใช้อาหารแข็ง (solid state fermentation) และใช้จุลินทรีย์ บาซิลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) ที่มาจากหน่วยเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ของไบโอเทค (BCC) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชีวภาพที่ผลิตจากเทคโนโลยีนี้ มีการวางตลาดแล้วในชื่อ ดี เอส วัน (DS-1)

micro IMG_8285

ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2554

 

 
 

ข่าวสารองค์กร